Naar inhoud

Hier een cookie tekst met verwijzing naar de cookies pagina.

Organisatie.

De Stichting Kunstpunt Groningen (statutaire naam) is bij de Belastingdienst geregistreerd onder KvK-nummer 72916036.
De stichting is medio oktober 2018 opgericht onder de naam Stichting Centrum Beeldende Kunst Groningen en is ontstaan vanuit de verzelfstandiging van de gelijknamige gemeentelijke afdeling CBK Groningen. De stichting ontvangt per 1 januari 2019 subsidie van de gemeente Groningen. De directie wordt sinds april 2019 gevoerd door mevrouw Paula Lambeck. In februari 2021 is de naam van CBK Groningen gewijzigd naar Kunstpunt Groningen.

Doelstellingen

De stichting heeft tot doel de beeldende kunsten in kwantitatieve en kwalitatieve zin zo veel mogelijk te bevorderen en een veelzijdige bijdrage te leveren aan het handhaven en verder ontwikkelen van het culturele potentieel op het gebied van de beeldende kunsten Het werkgebied van de stichting is de stad Groningen en regio.

De statutaire doelstellingen zijn:

 • een zorgvuldig beheer en exploitatie van het gemeentelijke kunstbezit.
 • het verzorgen van een inhoudelijk programma in de breedste zin van het woord gericht op: Collectiebeheer & uitleen, Educatie & informatievoorziening, Productie & presentatie, Talentontwikkeling en het Faciliteren van de sector.
 • het stimuleren van participatie door het (doen) realiseren van activiteiten, publicaties, producties, en tentoonstellingen dan wel door het bemiddelen tussen en ondersteunen van organisaties en initiatieven op dit terrein.
 • het bereiken van een brede doelgroep, waarbij met name inwoners die niet vanzelfsprekend met beeldende kunst in aanraking komen focusgroep zijn.
 • het verrichten van onderdelen a t/m d voor opdrachtgevers buiten de gemeente voor zover deze zelfstandig worden gefinancierd.
 • het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daarvoor in de ruimste zin bevorderlijk kan zijn.

Personeel

De medewerkers van Kunstpunt Groningen vormden samen gemiddeld 12 fte, verdeeld over de afdelingen Kunst op Straat, Kunstuitleen, Talentontwikkeling, Educatie en Staf. Bekijk hier wie wie is.

Raad van toezicht

Sinds 1 april 2020 zijn de volgende leden benoemd tot lid, c.q. voorzitter van de Raad van Toezicht:

 • J. Cooijmans- voorzitter
  portefeuille Financiën
 • D. Kasova – lid
  portefeuille Ondernemerschap & Innovatie
 • N. vom Bruch – lid
  portefeuille Kunst & Cultuur

De leden van de raad van toezicht zijn onbezoldigd. De Raad van Toezicht heeft een rooster van aftreden vastgesteld en zet jaarlijkse de code Governance Code Cultuur op de agenda.

Adviseurs

Bij kunstopdrachten in de publieke ruimte betrekt Kunstpunt adviseurs die artistiek inhoudelijk meedenken, richting geven aan de kunstopdracht, kunstenaars aandragen en gedurende de kunstopdracht de kunstenaar begeleiden. We werken samen met:

 • Kie Ellens
 • Bouke Groen
 • Veronique Hoedemakers
 • Michiel Kluiters
 • Bart Nijstad
 • Jan Samsom

Governance Code Cultuur

De werking van de Raad van Toezicht wordt vormgegeven in lijn met het model Governance Code Cultuur. De Governance Code Cultuur biedt een normatief kader voor goed bestuur en toezicht in culturele organisaties. Daarmee laten de verantwoordelijke bestuurders en toezichthouders aan de buitenwereld zien wat de gangbare standaarden zijn voor goed bestuur in de cultuursector.

Fair Practice Code

We werken volgens de Fair Practice Code om de gezonde arbeidsmarkt in de culturele sector in stad te houden, de sector te laten bestaan en de urgentie duidelijk te maken aan alle betrokken partijen. Binnen Kunstpunt Groningen wordt de CAO Kunsteducatie gehanteerd en toegepast. Voor kunstenaars waarmee we samenwerken volgen we de honorariarichtlijnen. En ook bij samenwerkingen met meerdere partijen houden we nauwlettend in de gaten dat de code zoveel mogelijk wordt toegepast.

Code Diversiteit

Kunstpunt Groningen is bij uitstek een instelling die diversiteit op allerlei fronten onderschrijft. Kunstpunt Groningen wil zoveel mogelijk verschillende inwoners van Groningen bereiken en een bijdrage leveren aan het maatschappelijke debat. Hiervoor bieden we programma’s aan die aansluiten bij de leefwereld van Groningers en agenderen we actuele thema’s. De activiteiten die we aanbieden zijn laagdrempelig, toegankelijk en grotendeels gratis. We zien dit als een specifieke maatschappelijke taak. We programmeren niet alleen in Kunstpunt Groningen, maar juist ook daarbuiten, in de wijken en op scholen en gingen controversiële onderwerpen niet uit de weg. Onze activiteiten zijn zowel fysiek als digitaal goed toegankelijk.

Jaarverslag

Lees hier ons jaarverslag 2019.
Lees hier ons jaarverslag 2020.
Lees hier ons jaarverslag 2021.
Lees hier ons jaarverslag 2022.

Algemene voorwaarden

Lees hier onze algemene voorwaarden.

ANBI

Sinds 2018 beschikt Stichting Kunstpunt Groningen over de Culturele ANBI-status. Bekijk ook ons publicatieformulier voor fondsenwervende instellingen 2021 en 2022.